Zakres obowiązków inspektora nadzoru budowlanego.

Z pewnością na każdym palcu budowy potrzebny będzie inspektor nadzoru budowlanego, który sprawdzi czy na budowie prace prowadzone są zgodnie z prawem budowlanym.

Muszą być zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa, projekty budowlane wymagają koordynacji dużej liczby ludzi, materiałów i komponentów. Regularna kontrola jest kluczowym elementem zapewniającym postęp prac zgodnie z zamierzeniami, zarówno pod względem planu wykonania, jakości i bezpieczeństwa.

Kontrole będą przeprowadzane w wielu różnych celach przez cały czas trwania projektu. Proces kontroli jest niezależny od nadzoru własnego wykonawcy nad robotami. Inspekcja jest przeprowadzana wyłącznie w celu niezależnego spojrzenia na prace zleceniodawcy lub osoby trzeciej, termin nadzór może oznaczać przejęcie części odpowiedzialności za roboty, podczas gdy w rzeczywistości odpowiedzialność umowna spoczywa na wykonawcy.

Odbiór robót budowlanych będzie prowadzony w trakcie ich sprawdzania zgodności z wymogami dokumentacji.

W przypadku dużych projektów możliwe może być wyznaczenie oddzielnych inspektorów terenowych do wykonywania nadzoru ściśle nad danym projektem. Inspektorzy budowlani dokonują niezależnej oceny robót, będą prowadzić dziennik budowy, sprawdzać postęp prac i tworzenia raportów. Dobry inspektor nadzoru budowlanego należy znać problematykę przyjętych metod i praktyk budowlanych, znać materiały budowlane i ich zastosowanie. Inspektor musi znać przepisy i prawa dotyczące budynków samorządowych i państwowych, przepisów przeciwpożarowych, elektrycznych, hydraulicznych, energetycznych. Ważne będą także same procedury i techniki inspekcji, procedury i praktyki dotyczące bezpieczeństwa. Musi umieć dobrze interpretować obowiązujące przepisy, przygotowywać jasne i zwięzłe raporty techniczne oraz wydawać zawiadomienia o poprawkach. Dzięki temu prace będą przebiegały sprawnie i w warunkach bezpiecznych. Dlatego tak ważny na placu budowy jest inspektor nadzoru zakopane jest miejsce, gdzie z pewnością znajdziemy dobrego fachowca.

Powered by: Wordpress